Regulamin


Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.anonse.pl zwany dalej Serwisem.
2. Administrator Serwisu świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

Art. 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem, dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym.
3. Zakazane jest umieszczanie w treści Ogłoszeń lub w innej formie jakichkolwiek nazw i odnośników do innych stron internetowych bez zgody Administratora Serwisu.
4. Użytkownicy Serwisu i inne osoby z niego korzystające, zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu, oraz w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych.
5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu dla Użytkowników Serwisu, których działania są sprzeczne z Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć wszystkie Ogłoszenia Użytkownika.

Art. 3 ZAMIESZCZANE TREŚCI
1. Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Ogłoszeniodawcę, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.
2. Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości informującej o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia i Konta użytkownika.
4. Wszelkie opłaty za korzystanie z serwisu nie podlegają zwrotowi.

Art. 4 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Z chwilą Rejestracji Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji i dobrowolnie później, w przypadku modyfikacji lub zmiany tych danych, przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
2. Użytkownik Serwisu potwierdza, że osoba trzecia, której dane osobowe zostały przez tego Użytkownika zamieszczone wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia tego Użytkownika.

Art. 5 ZDJĘCIA POTWIERDZONE
1. Aby potwierdzić zdjęcia danego ogłoszenia należy wysłać na adres [email protected] zdjęcie z widocznym ciałem i kartką papieru na której ręcznie napisano napisano "szeo.pl", zdjęcie to musi być w tej samej bieliźnie i miejscu co zdjęcia z galerii. Weryfikacja następuje wg uznania administratora i może zostać odrzucona bez podania przyczyny.
2. Administrator ma dowolny czas na weryfikację zdjęcia, jednak dołoży starań aby było to w terminie do 14 dni.

Art. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w Regulaminie.
2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.


szeo

Strona zawiera darmowe anonse, fotografie oraz teksty erotyczne,
przeznaczone dla osób pełnoletnich. Wchodząc oznajmiasz że masz ponad 18 lat.

Wchodzę
Strona korzysta z plików cookies. Więcej na temat plików cookies.    Akceptuję